Goed Nieuws
Psalm 36
prachtig!

1  Voor de koorleider. Van
    David, de knecht des Heren.

2  De zonde spreekt tot de
    goddeloze diep in zijn
    hart; (geen vrees voor
    God staat hem voor ogen)

3  Want zij vleit hem in zijn
    eigen ogen, totdat men
    zijn ongerechtigheid
    ontdekt en haat.

4  De woorden van zijn mond
    zijn onheil en bedrog,
    hij laat na verstandig en
    goed te handelen;

5 Op zijn legerstede beraamt hij
   onheil, hij stelt zich op een
    weg die niet goed is; wat
    kwaad is, verwerpt hij niet.

6 Here, hemelhoog is uw
    goedertierenheid, uw
    trouw reikt tot de wolken;

7 Uw gerechtigheid is als
   de bergen Gods, uw gericht
    is een geweldige watervloed.
    Mens en dier verlost Gij,
    Here.

8  Hoe kostelijk is uw
    goedertierenheid, o God;
    daarom schuilen de
    mensenkinderen in de
    schaduw uwer vleugelen;

9  Zij laven zich aan het vette
    van uw huis, Gij drenkt
    hen met de stroom van
    uw liefelijkheden.

10 Want bij U is de bron des
     levens, in uw licht zien

      wij het licht.

11 Bestendig uw goedertierenheid
      voor wie U kennen, en uw
      gerechtigheid voor de  
      oprechten van hart.